ஒப்புமையியல்

ஒப்புமை தொலைக்காட்சி அடிப்படைகள் (Basics of Analog TV) (18-11-2007)

செயல்படு மிகைப்பிகள் (op-amps) வகைபாடு

இப்பகுதி என்றும் வளர்கிறது!


தமிழ்த் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஈடுபாட்டில் இருக்கவேண்டுமா? உங்களிடம் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள், கட்டுரைகள், திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை எங்களிடிம் தொழில்நுட்பம்@ஜீமெயில்.காம் என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்...

(c)பதிப்புரிமை தொழில்நுட்பம்/THOZHILNUTPAM.COM