பொறியியல் இணைய நூல்கள்

வானலையியல் மேற்கோள்/RF Reference/rf.07x.net

மின்திறனியல் மேற்கோள்/Power Engineering Reference/power.07x.net

கட்டுப்பாட்டியல் மேற்கோள்/Control Engineering Reference/control.07x.net

ஒருங்கிணைப்பியல் மேற்கோள்/VLSI Reference/vlsi.07x.net

சுற்றுப்பலகையியல் மேற்கோள்/PCB Reference/pcb.07x.net

குறிகையியல் மேற்கோள்/DSP Reference/dsp.07x.net

மின்னணுவியல் மேற்கோள்/Electronics Reference/electronics.07x.net

இந்நூல்களுக்கு ஆசிரியர் படைப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன! தங்கள் படைப்புகளை மின்னஞ்சல் அல்லது ஏதேனும் நிகரி எண்ணிற்கு அனுப்பலாம்