இலக்கமியல்

PCI பாட்டையை அறிவீர் (17-2-2008)

இலக்க முறைமை மீளமைவு அடிப்படைகள் (22-10-2007)

களம் நிரலிப்பு வாயிலணிகள் (FPGAs)- ஒரு அறிமுகம், அவைகளின் சந்தை

நெருப்புக்கம்பி (FireWire), ஸகலத் தொடர்நிலைப் பாட்டை (USB)- வேறுபாடு என்ன?

இப்பகுதி என்றும் வளர்கிறது!


தமிழ்த் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஈடுபாட்டில் இருக்கவேண்டுமா? உங்களிடம் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள், கட்டுரைகள், திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை எங்களிடிம் தொழில்நுட்பம்@ஜீமெயில்.காம் என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்...

(c)பதிப்புரிமை தொழில்நுட்பம்/THOZHILNUTPAM.COM