பயன் நிபந்தனை: இத்தளம் தமிழில் நுட்பத் தகவல் மற்றும் கல்வி ரீதியில் நிறுவப்பட்டது. இத்தளத்திலுள்ள தகவல்களை நகல் செய்வதற்கும் மாற்றுவதற்கு உரிமைகள் அளிக்கப்படுகிறது. சொல்லுக்குச்சொல் நகல்களுக்கு இத்தளம் மற்றும் ஆசிர்யரை மூலமாக கருதவேண்டும். காணப்படும் அனைத்து வணிகக்குறிகளும் தத்தம் உரிமையார்களுக்கு சொந்தமாகும். இத்தளத்தின் உபயோகம் பயனர் பொறுப்பில் மட்டும் உள்ளது. இத்தளத்தை பயன் படுத்துவது மூலம் எங்களுக்கு எந்த சட்டப் பொறுப்புக்கள் இராது என ஏற்றுக்கொள்வீர். மொழி, இலக்கணம், பொருளடக்கப் பிழைகளின் திருத்தங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

உரிமைத் துறப்பு: வழங்கப்படும் தவல்களின் செயலாக்க உபயோகங்களுக்கு மேல் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகின்றன. தகவல்களின் உபயோகத்தால் ஏற்படும் சேதங்களுக்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல.

TERMS OF USE: PURPOSE OF THIS SITE IS TO PROMOTE TAMIL TECHNICAL CONTENT AND INFORMATION. PERMISSION TO COPY AND MODIFY CONTENTS IS GRANTED. FOR VERBATIM COPIES, THIS SITE AND THE AUTHOR SHOULD BE QUOTED AS SOURCE. ALL TRADEMARKS BELONG TO RESPECTIVE OWNERS. USE OF THIS SITE IS RESPONSIBILITY OF USER ONLY. USE OF THIS SITE INDEMNIFIES US AGAINST ANY LEGAL RESPONSIBILITY. CORRECTION OF LANGUAGE (TAMIL), GRAMMAR AND CONTENT ERRORS ARE WELCOMED.

DISCLAIMER: PRACTICAL USE OF PROVIDED INFORMATION REQUIRES FURTHER RESEARCH AND TESTING. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES ARISING FROM USE OF PROVIDED INFORMATION.