சார்பற்ற மீளமை வட்டணி முறைமைகள் (RAID Systems) (22-04-2009)

காந்தலைப்பிகள் (Magnetrons) (12-10-2008)

குறுக்குப்புல மிகைப்பிகள் (cross-field amplifiers) (12-10-2008)

இயங்கலைக்குழல்கள் (travelling wave tubes) (12-10-2008)

FCRAM - விரைசுழற்சி குறிப்பில்நினைவகம் (22-9-2008)

PCI பாட்டையை அறிவீர் (17-2-2008)

ஒப்புமை தொலைக்காட்சி அடிப்படைகள் (Basics of Analog TV) (18-11-2007)

இலக்க முறைமையில் மீளமைவு அடிப்படைகள் (Digital System Reset Basics) (22-10-2007)

செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி பெறு (Satellite TV reception)

சொந்தக்கணினிப் பலகைகள் - அவைகளின் பரிணாமம் (30-6-2006)

வானலை மின்சுற்றுப் பலகைகள் (RF PCBs) (30-6-2006) (2-2-2006)

அலைக்கம்பம் அடிப்படைகள்

கம்பியில்லா மெய்நிலை (Wi-Fi); மூன்றாம் தலைமுறை - தோன்றுகின்ற தொடர்புமுறைகள்

மலரும் நினைவகங்கள் (memories)

செயல்படு மிகைப்பிகள் (op-amps) வகைபாடு

திறன் காரணி திருத்தம் (power factor correction)

ஒருதிசை-ஒருதிசை மாற்றிகள் (DC-DC converters), மின்னழுத்த சீர்ப்படுத்திகள் (voltage regulators)...எதை தேர்ந்தெடுப்பது?

களம் நிரலிப்பு வாயிலணிகள் (FPGAs)- ஒரு அறிமுகம், அவைகளின் சந்தை

நெருப்புக்கம்பி (FireWire), ஸகலத் தொடர்நிலைப் பாட்டை (USB)- வேறுபாடு என்ன?

 


தமிழ்த் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஈடுபாட்டில் இருக்கவேண்டுமா? உங்களிடம் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள், கட்டுரைகள், திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை எங்களிடிம் தொழில்நுட்பம்@ஜீமெயில்.காம் என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்...