மின் திறனியல்

திறன் காரணி திருத்தம் (power factor correction)

ஒருதிசை-ஒருதிசை மாற்றிகள் (DC-DC converters), மின்னழுத்த சீர்ப்படுத்திகள் (voltage regulators)...எதை தேர்ந்தெடுப்பது?

இப்பகுதி என்றும் வளர்கிறது!


தமிழ்த் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஈடுபாட்டில் இருக்கவேண்டுமா? உங்களிடம் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள், கட்டுரைகள், திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை எங்களிடம் தொழில்நுட்பம்@ஜீமெயில்.காம் என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்...

(c)பதிப்புரிமை தொழில்நுட்பம்/THOZHILNUTPAM.COM