வானலையியல்

காந்தலைப்பிகள் (Magnetrons)

குறுக்குப்புல மிகைப்பிகள் (Cross-field Amplifiers)

இயங்கலைக்குழல்கள் (Travelling Wave Tubes)

செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி பெறு (Satellite TV reception)

கம்பியில்லா மெய்நிலை (Wi-Fi); மூன்றாம் தலைமுறை - தோன்றுகின்ற தொடர்புமுறைகள்

இப்பகுதி என்றும் வளர்கிறது!


தமிழ்த் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஈடுபாட்டில் இருக்கவேண்டுமா? உங்களிடம் கிடைக்கும் தொழில்நுட்பச் செய்திகள், கட்டுரைகள், திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை எங்களிடிம் தொழில்நுட்பம்@ஜீமெயில்.காம் என்கிற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புங்கள்...

(c)பதிப்புரிமை தொழில்நுட்பம்/THOZHILNUTPAM.COM